SURİYE/ HALEP YARDIM KAMPANYAMIZ VE BASIN AÇIKLAMASINA DAVET